Vokus

Algemene voorwaarden

Inhoud

Artikel 1. Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van en overeenkomsten met VOKUS betreffende de verkoop, reparatie en onderhoud van computers en andere (rand)apparatuur dan wel componenten daarvan, software zoals Office 365 pakketten of anti-viruspakketten, wifi apparatuur, internetverbindingen, (mobiele en vaste/VoIP) telefonie, (reseller) hosting, het bouwen dan wel aanpassen van websites en de daarmee verband houdende producten en/of diensten van VOKUS.

1.2

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is voorafgaand aan of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst (elektronisch) aan de klant ter hand gesteld door VOKUS.

1.3

Afwijkingen en/of aanvullingen op de overeenkomst en bijbehorende algemene voorwaarden gelden uitsluitend wanneer dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

1.4

VOKUS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, al dan niet als gevolg van een wijziging in de overeenkomst tussen VOKUS en haar toeleveranciers. VOKUS informeert de klant hierover schriftelijk c.q. elektronisch op het laatst bekende post of e-mailadres van de klant, waarna deze nieuwe algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing is.

1.5

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk door VOKUS van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

2.1

Alle offertes van VOKUS, in welke vorm ook zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij

anders is aangegeven. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan VOKUS verstrekte gegevens waarop VOKUS zijn offerte heeft gebaseerd. VOKUS is niet aansprakelijk voor enige schade die bij de klant ontstaat als gevolg van onjuiste dan wel onvolledige informatieverstrekking door de klant.

2.2

Alle door VOKUS verstrekte afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door VOKUS verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door VOKUS te verrichten wezenlijk andere prestatie. VOKUS behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

2.3

Een overeenkomst tussen VOKUS en de klant komt tot stand indien een offerte door de klant schriftelijk wordt aanvaard en, voor zover de klant een aanbod doet en/of opdracht geeft, wanneer VOKUS de opdracht bevestigt middels een schriftelijke opdrachtbevestiging.

2.4

Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de

overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Artikel 3. Prijzen en betaling

3.1

De prijzen die door VOKUS aan de klant gecommuniceerd worden zijn, tenzij anders vermeld, inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd zoals maar niet beperkt tot thuiskopieheffing. De betaling geschied in euro’s via in contanten dan wel via overmaking naar de bankrekening van VOKUS. VOKUS behoudt zich

het recht voor om, bij prijswijziging van een toeleverancier, eenzijdig de prijs te verhogen. De klant is hieraan gebonden nadat VOKUS hiervan een schriftelijke/elektronische kennisgeving heeft gezonden.

3.2

De klant is niet bevoegd het aan VOKUS verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen of, voor zover de klant geen consument is, betaling op te schorten.

3.3

Behoudens in het geval van directe contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door VOKUS geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de klant het bedrag van 30 dagen niet althans niet volledig voldoet aan VOKUS, is de klant richting VOKUS van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, en is hij aan VOKUS een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.

3.4

Indien VOKUS richting de klant die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van de klant.

Indien de klant een consument is, worden de incassokosten in rekening gebracht volgens “het besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. De tarieven zijn alsdan als volgt:

Minimumtarief: € 40,-.

15% over eerste € 2.500,–

10% over de volgende € 2.500,–

5% over de volgende € 5.000,–

1% over de volgende € 190.000,–

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,–

Indien de klant een rechtspersoon is, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 225,–.

3.5

Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten,

en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de

voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 4. (Op)levering en levertermijnen

4.1

Het vervoer of de verzending van goederen is voor risico van de klant, behoudens voor zover er sprake is van consumentenkoop. In geval van consumentenkoop geldt het bepaalde in artikel 7:11 BW. In ieder geval gaat het risico voor verlies, diefstal, verduistering of beschadiging over op moment dat de goederen in de feitelijke beschikkingsmacht zijn van de klant dan wel een hulppersoon van de klant.

4.2

VOKUS is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

4.3

Indien de overeenkomst met VOKUS toeziet op de ontwikkeling van een website dan wordt dit na acceptatie daarvan door de klant, definitief ter beschikking gesteld. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de website, inclusief de content daarvan waaronder maar niet beperkt tot video’s, teksten en afbeeldingen. VOKUS is uitdrukkelijk niet aansprakelijk en wordt hierbij uitdrukkelijk gevrijwaard door VOKUS voor inbreuken op het auteursrecht van anderen als gevolg van de content op de website van de klant.

4.4

Opgegeven leverdagen en levertijden zijn bij benadering en zullen derhalve nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dient VOKUS schriftelijk in gebreke gesteld te worden met daarin een redelijke nakomingstermijn. Opgegeven levertermijnen worden bepaald op basis van de geldende werkomstandigheden. Indien buiten de schuld om van VOKUS vertraging ontstaat in de bezorging, worden de opgegeven levertijden verlengd zonder dat VOKUS daarvoor aansprakelijk is.

4.5

Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, dan wel na oplevering van de dienst en nadat het gebrek bij de klant kenbaar is geworden althans had kunnen zijn, schriftelijk te worden gecommuniceerd aan VOKUS.

4.6 VOKUS is niet gehouden tot het nakomen van de overeenkomst c.q. leveren van goederen, daaronder begrepen een

wettelijke en/of contractuele garantieverplichting, indien VOKUS daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere, zonder daarmee limitatief te zijn, verstaan:

• overmacht c.q. niet nakoming van toeleverancier(s) van VOKUS, zonder dat dit aan VOKUS kan worden toegerekend en als gevolg waarvan VOKUS richting de klant niet kan nakomen;

• gebrekkigheid van zaken, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik is voorgeschreven door toeleveranciers van VOKUS;

• overheidsmaatregelen;

• elektriciteits-, data, telecommunicatie of internetstoringen;

• oorlog;

• uitbraak van pandemieën.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst en beëindiging

5.1

Voor zover niet anders overeengekomen worden diensten die geleverd worden door VOKUS, overeengekomen voor onbepaalde tijd. Opzegging van een overeenkomsten die zien op dienstverlening van VOKUS aan de klant kan slechts plaatsvinden op de in de overeenkomst overeengekomen wijze.

5.2 VOKUS is, zonder daarmee schadeplichtig te worden richting de klant, gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter indien:

a) Nakoming door de klant blijvend onmogelijk is;

b) Er sprake is van een faillissement(saanvraag), schuldsanering dan wel ondercuratelestelling van de klant.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

6.1

VOKUS behoudt zich het eigendomsrecht voor ten aanzien van alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs aan VOKUS.

6.2

VOKUS is gerechtigd om haar verplichtingen die zij richting de klant nog heeft in het kader van de overeenkomst op te schorten indien de klant haar betalingsverplichting niet is nagekomen binnen de betalingstermijn zoals genoemd in artikel 3 van deze algemene voorwaarden. Enige schade als gevolg van de opschorting is niet door de klant te verhalen op VOKUS.

6.3

VOKUS is bevoegd om, wanneer de klant haar betalingsverplichting niet nakomt, haar retentierecht uit te oefenen. Dit betekent dat VOKUS gerechtigd is om in dat geval alle goederen van de klant die VOKUS feitelijk in het bezit heeft in het kader van een tussen partijen geldende overeenkomst, onder zich te houden en afgifte te weigeren tot het moment dat de klant wel aan haar betalingsverplichting voldoet.

Artikel 7. Garantie

7.1

VOKUS verleent ten aanzien van de aan de klant geleverde goederen een zogenaamde carry-in- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu’s van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers. Een carry-in garantie houdt in dat de klant er zelf voor dient te zorgen dat het product weer in het bezit komt van VOKUS.

7.2

De garantie voor de producten van VOKUS die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot

kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door VOKUS een fabricage- of materiaalfout wordt

geconstateerd. Indien zich binnen 8 dagen na aankoop een ernstige hardware storing voordoet, kan de apparatuur, na

overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild en geretourneerd met volledige teruggave van het aankoopbedrag.

Een en ander geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd. Dit geldt niet voor een complete samengestelde computer, echter wel voor losse onderdelen van de samengestelde computer.

7.3

Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een

garantie gegeven met een tijdsduur van 90 dagen.

7.4

Op geïnstalleerde software wordt er 3 dagen garantie gegeven. Dit, omdat een gebruiker door verkeerd gebruikt de

software kan beschadigen.

7.5

Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging

door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van VOKUS liggen, komt de garantie te

vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of

reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn

aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of

onderhouden. Ingeval virussen worden geconstateerd, behoudt VOKUS zich het recht voor deze te verwijderen en de

daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

7.6

Met betrekking tot door VOKUS aan de klant geleverde goederen, zoals maar niet beperkt tot technische apparatuur of refurbished producten, is VOKUS ondanks de voorgaande artikelen tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Indien de garantie van de leverancier van VOKUS ten nadele afwijkt van de garantie zoals bepaald is in dit artikel, prevaleert de garantie van de leverancier van VOKUS.

7.7

VOKUS is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1

Het gebruik door de klant van de door VOKUS geleverde goederen/diensten is geheel voor eigen risico van de Klant. VOKUS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid, etc. van de informatie die de klant ontvangt of verzendt via internet. VOKUS kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies direct of indirect immateriële schennis of andere omstandigheden die voortkomen uit het gebruik van informatie die te vinden is op internet.

8.2

VOKUS is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt door tekortkomingen van VOKUS bij de uitvoering van de overeenkomst. Met name kan VOKUS niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of andere omstandigheden die zich kunnen voordoen als gevolg van de niet beschikbaarheid van toegang tot diensten of informatie op internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, log-in-procedure, account en emailadres, ongeacht de redenen hiervoor.

8.3

VOKUS adviseert, en de klant erkent dat acties en gevolgen voortvloeiend uit dit advies volledig gebaseerd zijn op diens eigen initiatief, waarbij VOKUS niet aansprakelijk is voor beslissingen en resultaten die hieruit voortkomen.

8.4

Indien VOKUS aansprakelijk is jegens de klant voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, met een beperking van maximaal twee jaar na beëindigen contract of leveren product van de dienst en/of product waaruit de schade voortvloeit. Aansprakelijkheid van VOKUS voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of goodwill van de klant, schade als gevolg van programmatuur of zaken van derden, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van het onjuist gebruik van zaken wordt hierbij uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid komt alleen te vervallen indien en voor zover deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VOKUS.

8.5

VOKUS accepteert geen aansprakelijkheid voor toegang die is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens of systemen van de klant of schade als gevolg hiervan.

8.6

De klant is verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op bestellingen voor diensten via internet en het gebruik van betaalsystemen op internet.

8.7

De klant vrijwaart VOKUS te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De klant die als koper van reseller webhosting en mail optreedt richting VOKUS is zelf verantwoordelijk voor hetgeen dat door VOKUS is gerealiseerd aan de hand van de wensen van de eindgebruiker. VOKUS kan niet aansprakelijk voor worden

gesteld voor eventuele schade en de klant zal VOKUS vrijwaren voor eventuele schade van de eindgebruiker.

8.8

VOKUS is niet aansprakelijk voor schade van de klant indien VOKUS niet (tijdig) heeft kunnen nakomen als gevolg van overmacht zoals omschreven in artikel 4.

8.9

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door VOKUS ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

8.10

De klant die handelt in strijd met zijn verplichtingen onder de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor VOKUS voortvloeiende schade.

Artikel 9. Software / websites

9.1

Voor de levering van software en websites gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld cd-rom) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1

Alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modellenrechten – op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde goederen, programmatuur of andere materialen, waaronder tekeningen, ontwerpen, draaiboeken en voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij VOKUS en/of haar licentiegevers c.q. toeleveranciers. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, verkrijgt de klant bij uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten met betrekking tot de ter beschikking gestelde programmatuur welke bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van VOKUS is het niet toegestaan om programmatuur of andere materialen te verveelvoudigen. VOKUS is niet aansprakelijk voor zover de klant in strijd handelt met het intellectuele eigendomsrecht van een derde en zal VOKUS ter zake vrijwaren tegen elke auteursrechtelijke aansprakelijkheid.

Artikel 11. Verwerking van persoonsgegevens

11.1

De door VOKUS verwerkte gegevens zullen slechts op zorgvuldige wijze worden gebruikt en verwerkt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Voor een beschrijving van de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt en voor alle rechten en plichten van de klant rondom de verwerking van persoonsgegevens, verwijst VOKUS naar de privacyverklaring en verwerkersovereenkomst op haar website (www.vokus-ict.nl).

Artikel 12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overig

12.1

Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

12.2

Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen VOKUS en haar klant gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

12.3

In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen nietig is of vernietigd wordt, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Partijen treden alsdan in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen.

Mattias

HBO-ICT Cyber Security & Cloud stagiair

Deze 23-jarige student aan de Hogeschool Utrecht heeft niet alleen een druk academisch leven, maar jongleert ook met een ‘spannende’ stageopdracht bij Vokus én een interessante baan als Apple-reparateur.

Mattias Ruiter is een jonge en ambitieuze student aan de Hogeschool Utrecht, waar hij HBO-ICT Cyber Security & Cloud studeert.

Everything Apple

Maarrr, zijn intellectuele avonturen beperken zich niet tot de schoolbanken. Hij werkt ook als Apple-reparateur, waar hij iPhones, iPads en Macs onder de loep neemt en weer tot leven brengt. Dat is zeker geen gemakkelijke taak, maar Mattias heeft er duidelijk een passie voor. En superhandig voor ons natuurlijk :).

‘Werken zul je!’

Mattias maakt momenteel deel uit van het Vokus-team voor zijn stageopdracht. Zijn eerste indruk? ‘‘Een gezellig team dat van doorwerken houdt, maar ook altijd tijd heeft voor een lach. De echte droge mannenhumor bewaren we uiteraard wel voor de momenten als Anne Rosa even een bakkie aan ‘t halen is en Romy en Merel niet op kantoor zijn;). Een perfecte omgeving om te groeien en leren voor mij!’’

Merel

Contentmaker en designer

Merel is één van de creatieve geesten achter de social media creaties van Vokus. Ze gaat ‘al een tijdje mee’ met de mannen: twee jaar geleden ontwikkelde zij namelijk de look and feel zoals het logo, de kleuren en een passende bedrijfsnaam. “Dit was ontzettend uitdagend en mooi om te doen. Vooral ‘het gesprekje’ voeren met de mannen over hun ‘Waarom’ staat hen het meeste bij. Daar grinnik ik vandaag de dag om, hoeveel indruk zoiets maakt!” 

Funny Facts

Tech-blooper?
“Heb je even?! Thee smijten over m’n toetsenbord, een telefoon die uit m’n handen glipt in de wc-pot of wachtwoorden kwijtraken…”

Favo gadget?
“Mijn tekentablet met pen. Daarmee werk ik mijn schetsen en tekeningen uit, zoals een logo in het programma Illustrator. Sorry voor het designer-jargon, in andere woorden: een geweldig programma om tekeningen en schetsen ‘in het echte leven’ te digitaliseren. Is dit nog steeds jargon?”

Romy

Contentmaker en marketingbaas

Romy is de andere creatieve geest achter de social media creaties van Vokus. Ze kent de mannen van toen zij nog geen eigen kantoor hadden, maar een flexplek huurden. Romy werkte destijds in hetzelfde pand. Na het eerste gesprek werd direct duidelijk: Martijn en Harro zijn goed in de dingen waar Romy niks mee te maken wil hebben en andersom. Een samenwerking was dus snel geboren.

Funny Facts

Tech-blooper?
“Haha nou daar waren Harro en Martijn zelf bij. Dat was in de tijd dat we samen in hetzelfde pand flexplekken huurden. Ik besloot een halve liter groene thee over mijn Macbook te gieten. Dat was echt super. Gelukkig schoten de mannen meteen te hulp. De laptop werd door zijn verdrinking wel wat trager maar na een goede opschoonbeurt door Harro, loopt ‘ie weer als een zonnetje.”

Favo gadget?
“Denk toch wel m’n drone. Dit klinkt misschien wat dramatisch, maar de eerste keer dat ik hem liet opstijgen en met zonsondergang boven ‘t Wolderwijd vloog om het schitterende uitzicht vast te leggen, had ik serieus de tranen in mijn ogen. Zulke mooie beelden had ik nog nooit gemaakt! Video’s en foto’s gemaakt vanuit de lucht voegen voor mij altijd wat extra’s toe. Een ander perspectief en een meer ‘vrij gevoel’. Daarnaast is het altijd tof om naar nieuwe plekken te rijden en de buurt te verkennen vanuit de lucht. Echt een cool ding!”

Anne Rosa

Office Manager

Deze sprankelende dame ‘uut Elspeet’ is een top toevoeging aan ons team. Benieuwd naar wat ze doet? En hoe je haar écht vrolijk kunt maken? Hieronder maak je kennis met Anne Rosa! 👇

Mijn loopbaan begon in de zorg, waar ik terechtkwam na – jawel – een zorgopleiding te hebben gevolgd. Ik vervolgde mijn carrière in de modewereld. Heel wat anders maar ook erg leuk. Hier had ik 7 geweldige jaren waarin voornamelijk vrouwen mij omringden binnen m’n werk. En nu, wéér een ‘kleine’ switch waarin ik aan mijn eigen avontuur mag bouwen als Virtual Assistent. Met als hoofddoel: dienstbaar zijn en helpen daar waar de ondernemer zelf continu tegenaanloopt. Geweldig!

Binnen Vokus werk ik onder de functienaam Office Manager. Zo iemand die lekker veel mag regelen en ontzorgen zodat de mannen hier op ‘t honk zich kunnen focussen op waar zij het best in zijn. Top zo! Ik focus me vooral op de administratie. Waar anderen hier met gierende banden voor wegscheuren, vind ik dat heerlijk om te doen. En in het weekend? Dan houd ik het vooral een bourgondische leefstijl op na; lekker eten met een goed glas wijn samen met vrienden en familie.”

Harro

Mede-eigenaar

Effe kennismaken met… mede-eigenaar Harro! Harro wie? Harro van de Weetering. En weten dat doet ‘ie. Tenminste, als het om ICT-gerelateerde zaken gaat. Harro is 25 lentes jong en woont in Voorthuizen. Voordat hij met compagnon Martijn Vokus startte, werkte hij als fulltime systeembeheerder.

En naast dat ‘ie daar druk genoeg mee was, trok de enthousiaste Voorthuizenaar de stoute schoenen aan: hij koos voor het ondernemerschap. Waarom? ‘‘Ik voelde dat er meer in me zat. Houd van uitdagingen en vind het geweldig om meerdere klanten te kunnen helpen. Ben gek op mensen, de afwisseling en mensen helpen bij zaken die zij complex vinden of waar ze hoofdpijn van krijgen. En dat alles, doe ik het liefst samen met mijn maat en partner Martijn. Heel vet om te zien hoe we in korte tijd onze klantenkring zo hebben kunnen uitbreiden.’’

Gelukkig is er – meestal – genoeg ruimte voor plezier en vrije tijd. ‘‘Als ik niet bij vrienden ben, dan maak ik het liefst meters op de motor. Het liefst in het buitenland. Dan neem ik m’n tent mee die ik uitstal op mooie plekken of soms ergens langs de weg. Even weg van werk en alles wat met technologie te maken heeft. Heerlijk. Echt leven, noem ik dat.”

Martijn

Mede-eigenaar

Vraag je in Horst naar ‘Martijn Bouw’, dan weet (bijna) iedereen het je – met een glimlach – te vertellen. Menig Horstenaar en Ermeloër kent Martijn wel. Hij is geboren en getogen in het Veluwse dorp en heeft de deuren platgelopen bij Ermelose huishoudens met techniek-error. 

Martijn draait zijn hand niet om voor extra werkuurtjes in de avonden of op een zaterdag. Maar naast hard werken, hoort ook hard rusten. Zo bezocht Martijn zijn broer in Mexico en met de voorjaarsvakanties boekt hij het liefst een skivakantie in de Oostenrijkse bergen. 

Waar zijn compagnon Harro het liefst motor rijdt en MotoGP bingt, klopt Martijn’s hart sneller van Formule 1 en mooie wagens rijden. “Met mijn vader heb ik een Volkswagen Buggy uit 1960. In de zomer vind ik het heerlijk om ermee te toeren!”

Meer weten over Martijn? Lees dan hier het interview óf volg hem op één van de social media kanalen door te klikken op de onderstaande icons.